Hyvä vuokratapa - OVV Asuntopalvelut

Hyvä vuokratapa

17.11.2015

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Vuonna 2008 ilmestyneen uuden Hyvä vuokratapa -ohjeistuksen ovat laatineet yhteistyössä Vuokralaisten Keskusliitto, Suomen Vuokranantajat SVA, Suomen Kiinteistöliitto ja RAKLI.

Alla on hyvän vuokratavan pääkohdat ja periaatteet. Ohjeistuksen kokonaisuudessaan löydät tästä.

Avoimuus ja vuorovaikutus

Huoneiston vuokraus perustuu luottamukseen. Vuokranantaja luovuttaa huoneistonsa toisen käyttöön ja vuokralainen perustaa kotinsa vuokrattuun huoneistoon.

Vuokralaisen päävelvoite on maksaa sovittua vuokraa täysimääräisenä viimeistään eräpäivänä. Vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalleen vuokranmaksuvaikeuksista heti niiden ilmaantuessa.

Vuokrasuhteen aikana muuttuneet yhteystiedot tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle välittömästi.

Vuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti

Sopimus on laadittava selkeäksi ja yksiselitteiseksi. Vuokrasopimuksessa on lueteltava kaikki ne liitteet, joiden halutaan tulevan osaksi sopimusta.

Molempien sopimusosapuolten edun mukaista on tehdä vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen päätyttyä huoneiston sekä sen hallintaan liittyvien muiden tilojen kunnontarkastus ja kirjata havainnot näiden kunnosta.

Vuokraa voidaan korottaa sopimuksen perusteella vain, jos korottamisen peruste ja korottamisen voimaantulopäivä on kirjattu sopimukseen

Vuokrankorotus tulee pyrkiä tekemään kirjallisesti ja vähintään kuukautta ennen korotuksen sen voimaantuloa.

Vakuus turvaa vuokranmaksua ja muita vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia

Kun vuokrasuhde on päättynyt ja perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, on vakuus palautettava täysimääräisenä viivytyksettä, kun huoneisto ja siihen liittyvät tilat siivottu, huoneiston avaimet luovutettu ja huoneistossa tehty kunnontarkastus.

Vakuuden pidättämisestä ja sen syistä on ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse.

Vakuus ei ole viimeisen kuun vuokra.

VUOKRALAISEN KANNATTAA OTTAA KOTIVAKUUTUS.

Vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta

Avaimia tulee luovuttaa riittävä määrä asukasmäärä huomioiden. Vuokralainen on velvollinen säilyttämään avaimia huolellisesti. Avaimissa tai avainnipuissa ei saa olla huoneiston tunnistetietoja.

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee palauttaa vastaanottamansa määrä avaimia ja myös teetättämänsä lisäavaimet.

Vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa ja tilassa olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti

Vuokralaisen on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti vuokranantajalle
huoneistossa ilmenevistä vioista tai muista puutteista.

Jos huoneistossa on jokin tarkempaa hoitoa tai huoltoa vaativa laite tai kaluste, tulee vuokranantajan antaa vuokralaiselle tästä tarpeelliset kirjalliset ohjeet.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

Huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokralaisen kanssa

Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrahuoneistoon, valvoakseen tilan kuntoa tai esitelläkseen asuntoa uudelle asukkaalle tai vaikka osajaehdokkaalle, vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana.

Hyvään vuokratapaan kuuluu myös hyvä naapuruus asuinyhteisössä.

Irtisanomisilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti

Huoneisto tulee luovuttaa siivottuna ja edelleen vuokrauskunnossa.

Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivää seuraavana päivänä vuokralaisen on jätettävä huoneisto tyhjänä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan hallintaan. On myös mahdollista sopia muuttopäivästä siten, että muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi jo muuttopäivänä.

Vuokralaisella on velvollisuus maksaa vuokraa huoneiston hallinta-ajalta, mikäli hän pitää huoneistoa käytössään (eli käyttää huoneistoa asumiseen tai tavaroiden säilyttämiseen) vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.